Merkezi Yurtdışı Türkiye Şubesi

Müracaat evrakına, yurtdışındaki merkez için alınmış potansiyel vergi numarasını gösteren ekran çıktısı da eklenmelidir. Kurulacak şube için ayrı potansiyel vergi numarası ibraz edilmesine gerek bulunmamaktadır.

1-) Dilekçe

 • Yetkili (müşterek yetki olması halinde yetkililer) tarafından imzalanmalı, vekâleten imzalanmış ise vekâletin aslı veya noter onaylı sureti eklenmeli, şubenin bağlı olacağı vergi dairesi belirtilmeli ve kuruluş başvurusuna ilişkin ibraz edilen evrak dökümünü içermelidir.
 • Dilekçede; şubenin unvanı, sermayesi, merkezi, açılış tarihi ve bu tarihteki gerçek faaliyetinin konusu NACE koduyla birlikte açıkça gösterilmeli ve bu bilgilerin doğru olduğu aksinin tespit edilmesi durumunda sorumluluğun dilekçeyi imzalayan kişi ya da kişilere ait olduğu yazılmalıdır (Ticaret Sicili Yönetmeliği m. 24/1).

​2-) Kuruluş bildirim formu ( 1 nüsha )

 • İlgili yerler doldurularak yetkili tarafından imzalanmalıdır.

3-) Oda kayıt beyannamesi

 • Yetkililerce imzalanmalı, yetkililerin fotoğrafları bulunmalıdır.

4-) Merkezin yetkili organının şube açma ve şubeye Türkiye’de yerleşik tam yetkili temsilci atanmasına ilişkin kararı**  (1 nüsha)   (Ticaret Sicili Yönetmeliği m. 122/1-ç).

​5-) Şube açma kararında, Türkiye’deki şubeyi temsil edecek kişi veya kişiler ile bunlara verilen yetkininin şubeyi tam/her hususta temsile yetki olduğu  belirtilmemiş ise bu konulara ilişkin düzenlenen vekâletnamenin**  aslı (1 nüsha) (Ticaret Sicili Yönetmeliği m. 122/1-e).

6-) Ticari işletmenin merkezinin bulunduğu kaynak ülke hukukunun, şube açacak işletme için tescilde aradığı şartların yerine getirildiğini ve şubenin tescili için ibrazı gerekli olan belgeleri gösteren yetkili makamdan alınmış yazı**  (1 nüsha) (Ticaret Sicili Yönetmeliği m. 122/1-a).

7-) Kaynak ülkede şubenin tescili için ibrazı gereken belgeler** (Ticaret Sicili Yönetmeliği m. 122/1-b).

8- Merkez işletmenin güncel sicil kayıtlarını içeren belgenin ve şirketlerde şirket sözleşmesinin onaylı birer örneği** (Ticaret Sicili Yönetmeliği m. 122/1-c).

9-) Şube açacak merkezin unvanı, türü, işletme konusu, sermayesinin türü ve tutarı, kuruluş tarihi, sicil numarası, tabi olduğu hukuk, Avrupa Birliği üyesi olup olmadığı, internet sitesi; şubenin unvanı ve şubeye ayrılmış sermaye tutarı, şubeyi tam yetkili olarak temsil edecek kişi veya kişilerin adı ve soyadı, kimlik numarası, yerleşim yeri ile şubenin adresini içeren merkezin yetkilileri tarafından imzalanmış beyannamenin aslı (1 nüsha) (Ticaret Sicili Yönetmeliği m. 122/1-d).

 • Beyannamenin yabancı dilde düzenlenmiş olması hâlinde Türkçe tercümesi noter onaylı sureti.

10-) Açılması Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şubeler için bu izin veya uygun görüş yazısı (Ticaret Sicili Yönetmeliği m. 122/1-g).

​11-) Şubeyi temsil edecek kişi veya kişilerin yabancı uyruklu olması hâlinde Türkçe tercümesi noter onaylı pasaport suretleri.

12-) Şubeyi temsil edecek kişi veya kişilerin TTK m. 40’a göre düzenlenmiş imza beyannameleri (Ticaret Sicili Yönetmeliği m. 122/1-f).

(**) Yabancı bir hukuka tabii olarak yabancı bir ülkede düzenlenmiş belgelerin Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğundan veya Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre tasdik ettirilmesi (Apostil) ve noter onaylı Türkçe çevirisi ile birlikte Müdürlüğe verilmesi zorunludur.

ÖNEMLİ BİLGİ:

 • Yabancı firmaların Türkiye’ de açılacak ilk şubelerinin unvanı;

“Merkez unvanı + merkezin bulunduğu ülke + İstanbul Merkez Şubesi” şeklinde belirlenmelidir.

Örnek: X Company GMBH Merkezi Almanya İstanbul Merkez Şubesi

 • Merkez şubenin açılışından sonra açılan diğer şube unvanlarında “Merkez” kelimesine yer verilmeyecektir.

1-) Dilekçe

 • Yetkili (müşterek yetki olması halinde yetkililer) tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya noter onaylı sureti eklenmelidir.

2-) Merkez veya Türkiye Şubesi tarafından alınan adres değişikliğine ilişkin kararın noter onaylı sureti.

 • Yabancı bir hukuka tabii olarak yabancı bir ülkede düzenlenmiş belgelerin Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğundan veya Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre tasdik ettirilmesi (Apostil) ve noter onaylı Türkçe çevirisi ile birlikte Müdürlüğe verilmesi zorunludur.

DİKKAT: MERSİS’te işlem onaya gönderilmeden önce “Değişiklik Ön İzleme” butonuna tıklanarak; çıkan adres bilgisinin karara yazılan adres bilgisiyle uyuşup uyuşmadığı kontrol edilmelidir. Kararda yer alan adres bilgisinin, “Değişiklik Ön İzleme” kısmında görünen adresle aynı olması gerekmektedir.

1-) Dilekçe

 • Yetkili (müşterek yetki olması halinde yetkililer) tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya noter onaylı sureti eklenmelidir.

2-) Merkez tarafından alınan müdür atamasına ilişkin kararın** noter onaylı sureti.

3-) Şube müdürünün TTK m. 40’a göre düzenlenmiş imza beyannamesi

4-) Şube müdürü yabancı uyruklu ise pasaportunun Türkçe tercümesi noter onaylı sureti ve vergi numarası dökümü

5-) Şube müdürünün görevi kabul ettiğine dair belge

1-) Dilekçe

 • Yetkili (müşterek yetki olması halinde yetkililer) tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya noter onaylı sureti eklenmelidir.

2-) Merkez tarafından alınan sermaye artırımına ilişkin kararın** noter onaylı sureti.

1-) Dilekçe

 • Yetkili (müşterek yetki olması halinde yetkililer) tarafından imzalanmalı, vekâleten imzalanmış ise vekâletin aslı veya noter onaylı sureti eklenmelidir.

2-) Merkez tarafından alınan tasfiyeye giriş kararının** noter onaylı sureti.

3-) Tasfiye memurunun TTK m. 40’a göre düzenlenmiş imza beyannamesi (Ticaret Sicili Yönetmeliği m. 125/2-c).

4-) Tasfiye memurunun görevi kabul ettiğine dair belge (Ticaret Sicili Yönetmeliği m. 125/2-ç).

DİKKAT: Temsile yetkili tasfiye memurlarından en az birinin Türk vatandaşı olması ve yerleşim yerinin Türkiye’de bulunması şarttır.

5-) Tasfiyeye girişin tescili sonrasında Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde alacaklılara çağrıya ait ilanın yapılması gereklidir. Aksi takdirde tasfiye süresinin uzaması durumu söz konusu olmaktadır. İlan formları şube kaşesi ve tasfiye memurunun imzası ile ilana verilmelidir.

1-) Dilekçe

 • Yetkili (müşterek yetki olması halinde yetkililer) tarafından imzalanmalı, vekâleten imzalanmış ise vekâletin aslı veya noter onaylı sureti eklenmelidir.

2-) Merkez tarafından alınan  tasfiye bilançosunun kabulüne ilişkin  kararın** noter onaylı sureti (Ticaret Sicili Yönetmeliği m. 125/4-b).

3-) Merkezin yetkili organı tarafından onaylanmış ve karar tarihi itibariyle düzenlenmiş, tasfiye halinde şube kaşesi ile tasfiye memuru tarafından imzalanmış son ve kesin bilanço (Ticaret Sicili Yönetmeliği m. 125/4-a).