Anonim Şirketler

Anonim şirket, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından yalnızca malvarlığıyla sorumlu bulunan şirkettir (TTK m. 329). İşletme konusu ile şirket türünü gösteren ibareler Türkçe olmak kaydıyla ticaret unvanı serbestçe belirlenebilir (Ticaret Unvanları Hakkında Tebliğ m. 4/1). Ticaret unvanında; anonim şirket ibaresinin bulunması ve faaliyet konusunun gösterilmesi zorunludur (TTK m. 43).

Asgari sermaye tutarı 250.000 Türk Lirasıdır. Kayıtlı sermaye sistemini kabul eden halka açık olmayan anonim şirketler açısından başlangıç sermayesi ise en az 500.000 Türk Lirası olabilir (TTK m. 332). Nakdi olarak taahhüt edilen payların itibari değerlerinin en az dörtte birinin tescilden önce ödenmesi zorunludur. Geri kalan miktar şirketin tescilini izleyen 24 ay içerisinde ödenir (TTK m. 344). Ödeme takvimi şirket esas sözleşmesinde düzenlenebileceği gibi, yönetim kurulunca da belirlenebilir (TTK m. 481).

Belirli faaliyet konularını yürüten anonim şirketler ile bilanço aktif toplamı, yıllık net satış hasılatı, çalışan sayısına göre belirlenen ölçütlerin eşik değerlerini aşan anonim şirketler bağımsız denetime tabidir (TTK m. 397 vd.).

1-) Dilekçe

 • Şirketin yönetim kurulu veya temsile yetkili üyeleri tarafından imzalanmalı; şirketin bağlı olacağı vergi dairesi belirtilmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir.
 • Dilekçede; şirketin unvanı, sermayesi, merkezi,  açılış tarihi ve bu tarihteki gerçek faaliyetinin konusu NACE koduyla birlikte açıkça gösterilmeli ve bu bilgilerin doğru olduğu, aksinin tespit edilmesi durumunda sorumluluğun dilekçeyi imzalayan kişi ya da kişilere ait olduğu yazılmalıdır (Ticaret Sicili Yönetmeliği m. 24/1).

2-) Oda kayıt beyannamesi

 • Yetkililerce imzalanmalı, ortakların fotoğrafları bulunmalıdır.

3-) Kuruluş bildirim formu

 • Ortak, yabancı uyruklu veya ikamet adresi yurt dışı olan Türk vatandaşı ise kuruluş bildirim formu düzenlenir (1 nüsha).
 • İlgili yerler doldurularak yetkili tarafından imzalanmalıdır.

4-) Yabancı uyruklu gerçek kişi ortakların pasaportlarının Türkçe tercümesi noter onaylı suretleri, vergi dairesinden alınacak vergi kimlik numaraları veya yabancılara mahsus kimlik numaralarını gösteren belge, ayrıca Türkiye’de ikamet ediyor ise noter onaylı ikamet tezkeresi.

5-) MERSİS’te hazırlanmış esas sözleşme ortaklar tarafından imzalanacaksa, ortaklar randevu saatinde ilgili birimde hazır bulunmalıdır.

 • Esas sözleşme vekâleten imzalanacaksa, vekâletnamenin aslı ya da noter onaylı suretinin ibrazı hâlinde ortakların Müdürlüğe gelmelerine gerek yoktur, vekâlet verilen kişinin gelmesi yeterlidir.

6-) Yetkili / Yetkililere ait İmza Beyannamesi (İmza beyannameleri hakkında bilgi için tıklayınız).

 • Şirket esas sözleşmesinin vekâleten imzalanması ve ortağın/ortakların aynı zamanda şirketi temsile yetkili olması durumunda, ortağın/ortakların ıslak imzasını ihtiva eden vekâletnamenin Müdürlüğümüze ibraz edilmesi koşuluyla ayrıca imza beyannamesi verilmesine gerek bulunmamaktadır (Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğ m. 13/A).
 • Ortaklar dışındaki şirketi temsile yetkili kişilerin imza beyannameleri Müdürlüğümüzde veya Müdürlüğümüze gönderilmek üzere diğer Ticaret Sicili Müdürlüklerinde düzenlenebileceği gibi noterde de düzenlenebilecektir (Ticaret Sicili Yönetmeliği m. 69/1-i).

7-) Rekabet Kurumu payına ait sermayenin on binde dördüne tekâbül eden kısmın Oda veznesine yatırılması gerekmektedir (Ticaret Sicili Yönetmeliği m. 69/1-ç).

😎 Şirket esas sözleşmesinin ve 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununun pay bedellerinin ödenmelerine ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, pay bedellerinin en az yüzde yirmibeşinin Kanuna uygun olarak bankaya yatırılması için açılan banka hesabına para yatıran şirket ortaklarının; adı-soyadı / unvanı ile her ortağın yatırdığı tutarların ve toplam yatırılan tutarın gösterildiği banka mektubu (Ticaret Sicili Yönetmeliği m. 69/1-c).

 • Şirket sermayesinin tamamının yahut bir kısmının nakden taahhüt edilmesi hâlinde, nakden taahhüt edilen payların itibari değerinin en az  ¼’ünün tescilden önce, kalan kısmının ise şirketin tescilini izleyen yirmi dört ay içinde ödenmesi gerekmektedir.
 • Tek başına dekont kabul edilmemektedir.

9-) Ayni sermaye konulması durumunda;

 • Bilirkişi atama kararı.
 • Mahkemenin bilirkişi atama kararının aslı veya onaylı sureti (Ticaret Sicili Yönetmeliği m. 69/1-d).
 • Bilirkişi raporu.
 • Konulan ayni sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak işletmeler ve ayni varlıkların değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanan bilirkişiler tarafından hazırlanmış değerlemeye ilişkin bilirkişi raporunun aslı veya onaylı sureti (Ticaret Sicili Yönetmeliği m. 69/1-d).
 • Mahkeme kararı.
 • Bilirkişi raporunun onaylanmasına ilişkin mahkeme kararının aslı veya onaylı sureti (TTK m. 343).
 • Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazının aslı (Ticaret Sicili Yönetmeliği m. 69/1-e).
 • Ayni sermaye olarak konulan taşınmazın, fikri mülkiyet haklarının ve diğer değerlerin kayıtlı bulundukları sicillere şerh** verildiğini gösteren belge aslı (Ticaret Sicili Yönetmeliği m. 69/1-f).

**(Ayni sermaye olarak konulacağına dair beyan.)

10-) Ayın ve işletme devralınmasına ilişkin olanlar da dâhil olmak üzere, kurulmakta olan şirketle, kurucular ve diğer kişilerle yapılan ve kuruluşla ilgili olan sözleşmeler (TTK m. 336/1 – Ticaret Sicili Yönetmeliği m. 69/1-g).

11-) Kuruluşu Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şirketler için bu izin veya uygun görüş yazısının aslı (Ticaret Sicili Yönetmeliği m. 69/1-ğ).

12-) Pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyelerinin bu görevi kabul ettiklerine ilişkin belge (Ticaret Sicili Yönetmeliği m. 69/1-h).

 • Bu belgede; yerleşim yeri, uyruğu, T.C. vatandaşı ise kimlik numarası, yabancı uyruklu ise vergi kimlik numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası belirtilmeli, yabancı uyruklu ise ekinde Türkçe tercümesi noter onaylı pasaport sureti ve ikameti Türkiye’de olan yabancı uyruklu için noter onaylı ikamet tezkeresi yer almalıdır.

13-) Tüzel kişinin yönetim kuruluna seçilmesi hâlinde, yönetim kuruluna üye olarak seçilen tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi adına hareket edecek ve yönetim kuruluna seçilen tüzel kişi tarafından belirlenen gerçek kişinin; adı-soyadı, adresi, uyruğu ve T.C. kimlik numarasını (yabancı uyruklularda vergi kimlik numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası) içerecek şekilde alınmış tüzel kişi yönetim kurulu üyesinin yetkili organ kararının noter onaylı sureti (Ticaret Sicili Yönetmeliği m. 69/1-ı).

 • Tüzel kişinin yabancı uyruklu olması hâlinde, bu kararın şirketin tabii bulunduğu ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylanmış ve bunların noter onaylı Türkçe çevirilerinin yapılmış olması gereklidir.
 • Tüzel kişi tarafından belirlenen gerçek kişi temsilcinin yabancı uyruklu ve Türkiye’de ikamet ediyor olması hâlinde ise, ikamet tezkeresi ve Türkçe tercümesi noter onaylı pasaport sureti.

14-) Yönetim kurulu üyesinin / ortağın yabancı uyruklu tüzel kişi olması hâlinde tüzel kişinin güncel sicil kayıtlarını içeren belge.

 • Bu belgenin, şirketin tabii bulunduğu ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya  Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylanmış ve noter onaylı Türkçe çevirisinin de yaptırılmış olması gerekir (Ticaret Sicili Yönetmeliği m. 32/2).
 • Yabancı uyruklu tüzel kişi yetkili / tüzel kişi ortak var ise esas sözleşmede vergi kimlik numarası belirtilmelidir.

15-) Reşit olmayan şirket ortağının anne ve babasının ya da anne/babadan herhangi birisinin şirkete ortak olması hâlinde reşit olmayan ortak için mahkemeden alınmış kayyım atama kararı (Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğ m. 5/5).

 • Şirket sözleşmesi küçük adına kayyım tarafından imzalanmalıdır.

16-) Gümrük müşavirliği şirketi kuruluşlarında, tüm ortakların ve varsa ortaklar dışından şirketi sınırsız temsile yetkililerin noter onaylı gümrük müşaviri izin belgesi ibraz edilmelidir. Yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği şirketlerinde ise şirket ortaklarının tamamı ile şirketi temsil ve ilzama yetkililerin yetkilendirilmiş gümrük müşaviri belgesi ibraz edilmelidir.

17-) Kurulacak şirketin kurucuları arasında belediyeler ve diğer mahalli idareler ile bunların kurdukları birliklerin bulunması hâlinde bu kurum/kuruluşların iştirakine izin veren Cumhurbaşkanı Kararının bir örneği.

AYRICA, AŞAĞIDAKİ HUSUSLARA DİKKAT EDİLMELİDİR:

 • Ticaret Unvanıyla İlgili Hatırlatma
 • Bir kişi hem münferiden hem de müştereken sınırsız temsile yetkili olarak atanamaz.
 • Esas sözleşmede tüm ortak ve yönetim kurulu üyelerinin adı ve soyadı yanında yerleşim yeri, vatandaşlıkları ve T.C. kimlik numaraları (yabancı uyrukluların vergi kimlik numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası) belirtilmelidir.

TEK PAY SAHİPLİ ANONİM ŞİRKETLERİN KURULUŞU

Tek pay sahipli anonim şirket kuruluşlarında, birden fazla pay sahibi bulunan anonim şirket kuruluşlarında istenen yukarıdaki belgeler ile müracaat edilmelidir. Ayrıca başka bir belge talep edilmemektedir (Ticaret Sicili Yönetmeliği m. 83).

1-) Dilekçe

 • Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, ekindeki evrak dökümünü içermelidir.

2-) Yönetim kurulu kararı

 • Yönetim kurulu karar defterinden noter onaylı bir suret.

DİKKAT: MERSİS’te işlem onaya gönderilmeden önce “Değişiklik Ön İzleme” butonuna tıklanarak; çıkan adres bilgisinin karara yazılan adres bilgisiyle uyuşup uyuşmadığı kontrol edilmelidir. Kararda yer alan adres bilgisinin, “Değişiklik Ön İzleme” kısmında görünen adresle aynı olması gerekmektedir.

Adres değişikliği, belediye adres değişikliğine ilişkin ise aşağıdaki evrak ile müracaat edilmesi gerekmektedir.

1-) Dilekçe

 • Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalıdır.

2-) Belediye yazısında firmanın eski adres bilgisi de yer almalıdır.

 • Belirtilen eski adres bilgisi, ticaret sicili kayıtlarında en son tescil ettirilen adres bilgisi ile aynı olmalıdır.
 • Belediye yazısı firmaya hitaben yazılmış olmalı ve yazının aslı veya onaylı sureti ibraz edilmelidir.

1-) Dilekçe

 • Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, ekindeki evrak dökümünü içermelidir.
 • Dilekçede; şirketin unvanı, sermayesi, açılış tarihi ve bu tarihteki gerçek faaliyetinin konusu NACE koduyla birlikte açıkça gösterilmeli ve bu bilgilerin doğru olduğu aksinin tespit edilmesi durumunda sorumluluğun dilekçeyi imzalayan kişi ya da kişilere ait olduğu yazılmalıdır (Ticaret Sicili Yönetmeliği m. 24).

2-) Oda kayıt beyannamesi

 • Şube yetkilisi tarafından imzalanmalı, şube yetkilisinin fotoğrafı bulunmalıdır.

3-) Yönetim kurulu kararı

 • Yönetim kurulu karar defterinden noter onaylı bir suret.
 • Şube açılışı, merkez sicil altında tescil edilmiş ek işyerinin ayrı bir sicil numarası altında şubeye dönüştürülmesi ise noter onaylı yetkili organ kararı

4-) Şube temsilcisinin imza beyannamesi (Ticaret Sicili Yönetmeliği m. 120/1-e). İmza beyannameleri hakkında bilgi için tıklayınız.

5-) Açılması Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şubeler için bu izin veya uygun görüş yazısı (Ticaret Sicili Yönetmeliği m. 120/1-a).

1-) Dilekçe

 • Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, ekindeki evrak dökümünü içermelidir.

2-) Yönetim kurulu kararı.

 • Yönetim kurulu karar defterinden noter onaylı bir suret

1-) Dilekçe

 • Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, ekindeki evrak dökümünü içermelidir.
 • Dilekçede; şirketin unvanı, sermayesi, açılış tarihi ve bu tarihteki gerçek faaliyetinin konusu NACE koduyla birlikte açıkça gösterilmeli ve bu bilgilerin doğru olduğu aksinin tespit edilmesi durumunda sorumluluğun dilekçeyi imzalayan kişi ya da kişilere ait olduğu yazılmalıdır (Ticaret Sicili Yönetmeliği m. 24).

2-) Oda kayıt beyannamesi

 • Yetkililerce imzalanmalı, ortakların fotoğrafları bulunmalıdır.

3-) Genel kurul kararı.

 • Genel kurul karar ve müzakere defterinden noter onaylı bir suret.
 • Esas sözleşmenin değişen merkez maddesinin yeni şekli tam metin olarak yer almalıdır.
 • Tadil metni genel kurula ek olursa şirket kaşesi ile divan üyelerince imzalanmalıdır.

4-) Bakanlık iznine tabi anonim şirketlerde, Bakanlık izin yazısı aslı ve Bakanlık onaylı tadil metni.

5-) Bakanlık temsilcisi bulundurma zorunluluğu olan toplantılarda Bakanlık temsilcisi atama yazısının aslı (Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik m. 32).

6-) Hazirun cetvelinin aslı (Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik m. 16/3).

 • Esas sözleşme değişikliği işlemleri Bakanlık iznine tabi olan şirketler hariç olmak üzere tek pay sahipli şirketlerde, başkanlık oluşturulması ile genel kurul toplantısına katılabilecekler listesinin hazırlanması zorunlu değildir (Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik m. 14/2).

7-) Merkezin nakil olarak geldiği Ticaret Sicili Müdürlüğünden Ticaret Sicili Yönetmeliği’nin 111. maddesine göre alınan belge.

😎 Kuruluş Bildirim Formu

 • Ortak, yabancı uyruklu veya ikamet adresi yurt dışı olan Türk vatandaşı ise kuruluş bildirim formu düzenlenir (1 nüsha).
 • İlgili yerler doldurularak yetkili tarafından imzalanmalıdır.

UYARI: GENEL KURUL İÇ YÖNERGESİ

Anonim şirket yönetim kurulu, genel kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren, Bakanlık tarafından, asgari unsurları belirlenmiş olan bir iç yönerge hazırlar ve genel kurulun onayından sonra yürürlüğe koyar. Bu iç yönerge tescil ve ilan edilir (TTK m. 419/2).

 • “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak hazırlanacak genel kurul iç yönergesinin, ilk yapılacak  olağan / olağanüstü genel kurul toplantısında onaya sunulması zorunludur (m. 40/4). Genel kurul toplantı usul ve esasları hakkında düzenlenen iç yönerge yönetim kurulu üyesi ve toplantı başkanı tarafından imzalanmalı, iç yönerge metni bir nüsha olarak ibraz edilmelidir.
 • Özel kanunlara tabi şirketlerin, tabi oldukları özel mevzuat hükümlerini de dikkate alarak genel kurul iç yönergesini kabul edip, tescil ettirmesi gerekmektedir (m. 40/2).
 • Tek pay sahipli anonim şirketlerce de bir genel kurul iç yönergesinin hazırlanıp, bu iç yönergenin şirket genel kurulunca onaylanarak, tescil ettirmesi gereklidir (m. 43/1).
 • Şirketin dosyasında daha önce tescil edilmiş bir genel kurul iç yönergesinin bulunması durumunda gerek bulunmamaktadır.

1-) Dilekçe

 • Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, ekindeki evrak dökümünü içermelidir.

​2-) Genel kurul kararı (Ticaret Sicili Yönetmeliği m. 71/1-b).

 • Genel kurul karar ve müzakere defterinden noter onaylı bir suret.

3-) Hazirun cetvelinin aslı (Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik m. 16/3, 29/1).

 • Esas sözleşme değişikliği işlemleri Bakanlık iznine tabi olan şirketler hariç olmak üzere tek pay sahipli şirketlerde, başkanlık oluşturulması ile genel kurul toplantısına katılabilecekler listesinin hazırlanması zorunlu değildir (Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik m. 14/2).

4-) Bakanlık temsilcisi bulundurma zorunluluğu olan toplantılarda Bakanlık temsilcisi atama yazısının aslı (Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik m. 32).

5-) Bakanlık temsilcisinin bulunmadığı tek pay sahipli anonim şirket genel kurullarında, vekâleten katılım varsa noter huzurunda düzenlenmiş vekâletnamenin aslı ibraz edilmelidir.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR:

 • Bağımsız denetime tabi şirketlerin, genel kurulda mutlaka TTK m. 399’a göre bir yıl için bağımsız denetçi seçmeleri zorunlu olup; genel kurul tutanağında denetçinin adı ve soyadı veya unvanı (tamamı), adres bilgisi, vergi kimlik numarası, bağlı olduğu Ticaret Sicili Müdürlüğü ve ticaret sicil numarası ile MERSİS numarasına yer verilmiş olması gerekmektedir (Beyan Örneği)  (Ticaret Sicili Yönetmeliği m. 108/6).
 • Yönetim kurulunda birden fazla tüzel kişi bulunması hâlinde; her tüzel kişi için ayrı ayrı gerçek kişinin belirlenmiş olması gerekmektedir (TTK m. 359/2).
 • Birden fazla tüzel kişi için, temsilci olarak aynı gerçek kişi belirlenmemelidir.
 • Tüzel kişinin yönetim kuruluna seçilmesi hâlinde;
 • Yönetim kuruluna üye olarak seçilen tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi adına hareket edecek ve yönetim kuruluna seçilen tüzel kişi tarafından belirlenen gerçek kişinin; adını-soyadını, adresini, uyruğunu ve T.C. kimlik numarasını (yabancı uyruklularda vergi kimlik numarasını veya yabancılara mahsus kimlik numarasını) içerecek şekilde alınmış tüzel kişi yönetim kurulu üyesinin yetkili organ kararının noter onaylı suretinin de ibraz edilmesi gerekmektedir (Ticaret Sicili Yönetmeliği m. 69/1-ı).
 • Tüzel kişinin yabancı uyruklu olması hâlinde, bu kararın şirketin tabii bulunduğu ülkedeki Türk Cumhuriyeti Konsolosluğu veya T.C. Dışişleri Bakanlığı tarafından ya da Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre tasdik edilmiş ve noter onaylı Türkçe çevirilerinin yaptırılmış olması gereklidir.
 • Tüzel kişi yönetim kurulu üyesinin yabancı uyruklu olması hâlinde tüzel kişinin güncel sicil kayıtlarını içeren belgenin ibraz edilmesi gerekmektedir (Bu belgenin, şirketin tabii bulunduğu ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylanmış ve bunların noter onaylı Türkçe çevirilerinin de yaptırılmış olması gerekmektedir).
 • Tüzel kişi yönetim kurulu üyesi, Türk uyruklu fakat merkezi İstanbul dışında ise tüzel kişi ortağın kayıtlı bulunduğu Ticaret Sicili Müdürlüğü ve ticaret sicil numarası / vergi kimlik numarası ile MERSİS numarası kararda/tadil sözleşmesinde belirtilmelidir.
 • Tüzel kişi tarafından belirlenen gerçek kişinin yabancı uyruklu ve Türkiye’de ikamet ediyor olması hâlinde ise, noter onaylı ikamet tezkeresi ve Türkçe tercümesi noter onaylı pasaport sureti de ibraz edilmelidir.
 • Yabancı uyruklu tüzel kişi imza yetkilisi / yönetim kurulu üyesi var ise genel kurul tutanağında vergi kimlik numarası belirtilmelidir.
 • Tüzel kişi yönetim kurulu üyesi bulunan anonim şirketlerde görev dağılımı ile temsil kararlarında, görev ve yetki tüzel kişi yönetim kurulu üyesine verilmelidir. Ayrıca tutanakta tüzel kişi yönetim kurulu üyesinin gerçek kişi temsilcisinin adı-soyadı, yerleşim yeri, vatandaşlığı, T.C. kimlik numarası, yabancı uyruklu ise vergi kimlik numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası belirtilmelidir. Yabancı uyruklu gerçek kişi temsilcinin ikamet adresi Türkiye’de ise noter onaylı ikamet tezkeresi eklenmelidir (Karar örneği) .
 • Genel kurul toplantısında, yönetim kurulu seçimi yapılmış fakat temsil yetkisi belirlenmemiş ise tüm yönetim kurulu üyelerine ait imza beyannamesi ibraz edilmelidir. Temsil yetkisi belirlendi ise sadece temsil yetkisi verilen kişilere ait imza beyannamesinin ibraz edilmesi yeterlidir.
 • Genel kurul kararında, yönetim kurulu üyelerinin T.C. kimlik numaraları (yabancı uyrukluların vergi kimlik numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası) belirtilmelidir.
 • Genel kurul toplantısında pay sahibi olmayan kişilerin yönetim kurulu üyeliklerine seçilmesi hâlinde bunların bu göreve aday olduklarını veya görevi kabul ettiklerini belirten yazılı beyan.
 • Bu belgede; yerleşim yeri, uyruğu, T.C. vatandaşı ise kimlik numarası, yabancı uyruklu ise vergi kimlik numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası belirtilmeli, yabancı uyruklu ise ekinde Türkçe tercümesi noter onaylı pasaport sureti ve ikameti Türkiye’de olan yabancı uyruklu için noter onaylı ikamet tezkeresi yer almalıdır.
 • Genel kurul ve yönetim kurulu kararlarında yetkililerin adları kısaltılmadan yazılmalıdır.

UYARI: GENEL KURUL İÇ YÖNERGESİ

Anonim şirket yönetim kurulu, genel kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren, Bakanlık tarafından, asgari unsurları belirlenmiş olan bir iç yönerge hazırlar ve genel kurulun onayından sonra yürürlüğe koyar. Bu iç yönerge tescil ve ilan edilir (TTK m. 419/2).

 • “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak hazırlanacak genel kurul iç yönergesinin, ilk yapılacak  olağan / olağanüstü genel kurul toplantısında onaya sunulması zorunludur (m. 40/4). Genel kurul toplantı usul ve esasları hakkında düzenlenen iç yönerge yönetim kurulu üyesi ve toplantı başkanı tarafından imzalanmalı, iç yönerge metni bir nüsha olarak ibraz edilmelidir.
 • Özel kanunlara tabi şirketlerin, tabi oldukları özel mevzuat hükümlerini de dikkate alarak genel kurul iç yönergesini kabul edip, tescil ettirmesi gerekmektedir (m. 40/2).
 • Tek pay sahipli anonim şirketlerce de bir genel kurul iç yönergesinin hazırlanıp, bu iç yönergenin şirket genel kurulunca onaylanarak, tescil ettirmesi gereklidir (m. 43/1).
 • Şirketin dosyasında daha önce tescil edilmiş bir genel kurul iç yönergesinin bulunması durumunda gerek bulunmamaktadır.

“Anonim Şirket Genel Kurul İşlemi” başlığı altında düzenlenen belgelere ek olarak; 

 • Esas sözleşme değişikliği Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şirketlerde Bakanlık izin yazısının veya uygun görüş yazısının aslı ibraz edilmelidir (Ticaret Sicili Yönetmeliği m. 71/1-a).
 • Sermaye azaltımı, artırımı ve eş zamanlı azaltımı-artırımı dışındaki esas sözleşme değişikliklerinde genel kurul belgelerine  ek olarak bir nüsha tadil tasarısı eklenmelidir (Ticaret Sicili Yönetmeliği m. 71/1-c). Tadil tasarısı genel kurul tutanağı içerisinde yer alabilir.
 • Genel kurulun şirket esas sözleşmesinin değiştirilmesine ilişkin kararı imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal edici mahiyette ise, genel kurul kararının imtiyazlı pay sahipleri özel kurulunca onaylandığına ilişkin kararın noter onaylı sureti (Ticaret Sicili Yönetmeliği m. 71/1-ç).

UYARI: GENEL KURUL İÇ YÖNERGESİ

Anonim şirket yönetim kurulu, genel kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren, Bakanlık tarafından, asgari unsurları belirlenmiş olan bir iç yönerge hazırlar ve genel kurulun onayından sonra yürürlüğe koyar. Bu iç yönerge tescil ve ilan edilir (TTK m. 419/2).

 • “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak hazırlanacak genel kurul iç yönergesinin, ilk yapılacak  olağan / olağanüstü genel kurul toplantısında onaya sunulması zorunludur (m. 40/4). Genel kurul toplantı usul ve esasları hakkında düzenlenen iç yönerge yönetim kurulu üyesi ve toplantı başkanı tarafından imzalanmalı, iç yönerge metni bir nüsha olarak ibraz edilmelidir.
 • Özel kanunlara tabi şirketlerin, tabi oldukları özel mevzuat hükümlerini de dikkate alarak genel kurul iç yönergesini kabul edip, tescil ettirmesi gerekmektedir (m. 40/2).
 • Tek pay sahipli anonim şirketlerce de bir genel kurul iç yönergesinin hazırlanıp, bu iç yönergenin şirket genel kurulunca onaylanarak, tescil ettirmesi gereklidir (m. 43/1).
 • Şirketin dosyasında daha önce tescil edilmiş bir genel kurul iç yönergesinin bulunması durumunda gerek bulunmamaktadır.