Gerçek Kişiler (Şahıs Firması)

Not:Bir ticari işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına işleten kimseye tacir denir (TTK m.12)
Gerçek kişi tacirin ticaret unvanı kısaltılmadan yazılan ad ve soyadından meydana gelir. Ad ve soyadına TTK.nın 46. maddesine uygun ekler yapılabilir. Unvanda; ortaklık bulunduğu izlenimini yaratacak çoğul ekler, başka kişilerin adları ve yabancı kelimeler kullanılmamalıdır.
İşletme sahibinin velayet veya vesayet altında bulunması veyahut kendisine bir yasal danışman atanmış olması gibi ehliyeti ilgilendiren hallerde bu durum ve veli, vasi veya yasal danışmanın kimler olduğu tescil edilir. Bu durumların sonradan meydana gelmesi halinde de aynı hüküm uygulanır.

    1. Dilekçe
    2. İşletme sahibi randevu saatinde ilgili birimde hazır bulunmalıdır. Taahhütname ve işletme ünvanı altında imza beyanı için işletme sahibinin imzası huzurda alınacaktır.

   Not:mersisten düzenlenmiş taahhütnamede sermaye belirtilmesi zorunlu değildir. Sermaye yazılmaması halinde bu belge ile tescil talepnamesi noter tasdik harçlarının aynı olacağı önemle hatırlatılır.

   1. Oda Şahıs Kayıt Formu
   2. Oda Kayıt Beyannamesi  (Tacir tarafından imzalanmalı, tacirin fotoğrafı bulunmalıdır.)  Başka bir gerçek kişinin kullandığı ticaret unvanının aynısının seçilmesi mümkün değildir. Belirtilen NACE kodu Mersisten girilen ile aynı olmalıdır.
   3. Vergi levhası fotokopisi (25.01.2013 tarih 544 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü talimatı gereğince Ticaret Sicili Müdürlüklerinde Şahıs Firmalarının tescili için vergi levhası bilgilerinin https://intvd.gib.gov.tr/internetvd/index.jsp (VEDOP sistemi) linkinden kontrol edildikten sonra tescil talepleri değerlendirmeye alınacaktır. Bu nedenle Şahıs Firmalarının tescil başvurularında vergi levhası fotokopisi talep edilecek ve yapılan elektronik ortam kontrolünden sonra vergi dairesine kayıtlı olduğu tespit edilen Şahıs Firmalarının tescil işlemi yapılacaktır.)
   4. Yabancı uyruklu ise tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti, ayrıca Türkiye’de ikamet ediyor ise noter onaylı ikamet tezkeresi, vergi dairesinden alınmış vergi kimlik numarası,
   5. Gerçek kişi firmaların kuruluşlarında oda kayıtları için firma sermayesi en az 100 TL olarak belirtilmeli.

   Ayrıca , aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir.

   Ticaret Ünvanıyla İlgili Hatırlatma

   Dikkat: Gerçek kişi firmaların (Şahıs firmaları) kuaför, berber faaliyeti yanında manikür -pedikür salonu, cilt bakımı, saç tasarımı, kıraathane işletmeciliği şeklindeki faaliyet konuları, pazarcılık, bakkal vs. gibi konular esnaf faaliyeti olduğundan Ticaret Siciline tescil ve Ticaret Odasına kayıtyapılamamaktadır.

   • Şahsi inşaat işlemi tescil edilmemektedir.
 1. Dilekçe (Değişikliğe ait metnin yer almalı, firma kaşesi ile Tacir tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
 2. Değişiklik; sermaye tahsis edilmesine veya tahsis edilen sermayenin artırımına ilişkin ise Tacirin kendisinin imzaladığı dilekçe ile başvurunun yapılması gerekmektedir,
>
ADRES DEĞİŞİKLİĞİ DİLEKÇESİ
> MEŞGALE İLAVESİ DİLEKÇESİ > SERMAYE ARTIŞI DİLEKÇESİ

Mersis/Değişiklik İşlemlerinden, işletme devri/miras yoluyla seçilmek suretiyle başvuru yapılarak talep nosu alınmalı ve randevusuz başvuru yapılmalıdır.

 1. Dilekçe  (Ticari faaliyete devam edecek mirasçı tacir tarafından imzalanmalı,
 2.  işletme ünvanı altında imza beyanı
 3.  Oda kayıt beyannamesi (Ticari faaliyete devam edecek mirasçı tacir tarafından imzalanmalı ve mirasçı tacirin resmi bulunmalıdır)
 4.  Mirasçılardan alınmış noter marifetiyle düzenlenmiş muvafakatname
 5.  Veraset İlamı veya noterden düzenlenmiş Mirasçılık Belgesi
 6.  Ticari faaliyete devam edecek mirasçı tacir yabancı uyruklu ise tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti, ayrıca Türkiye’de ikamet ediyor ise noter onaylı ikamet tezkeresi, vergi dairesinden alınmış vergi kimlik numarası
 1. Dilekçe (Firma kaşesi ile Tacir tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir.
 • Vekaleti veren sigorta şirketi de kaşeli imzalı dilekçe ile başvurabilir.
 1. Acentelik Vekaletnamesi (Noter onaylı – 2 nüsha)
 2. Tali acentelik ise sigorta şirketinin muvafakatnamesi
 1.  Dilekçe (Firma kaşesi ile Tacir tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir.
 • Fesih edilen vekaletnameyi veren sigorta şirketi de kaşeli imzalı dilekçe ile başvurabilir.
 1.  Acentelik sözleşmesi fesihnamesi (Noter onaylı – 2 nüsha)
 • Şube açılış işlemleri için Mersis’ten başvuru yapılarak talep nosu alınmalı ve randevu alınarak başvuru yapılmalıdır.
 1.  Dilekçe (Firma kaşesi ile Tacir tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir) Dilekçede işletmenin ünvanı sermayesi merkezi işletmenin açılış tarihi ve bu tarihteki gerçek faaliyetinin konusu NACE koduyla birlikte açıkça gösterilmeli ve bu bilgilerin doğru olduğu aksinin tespit edilmesi durumunda sorumluluğun dilekçeyi imzalayan kişiye ait olduğu yazılmalıdır.
 2.  işletme ünvanı altında imza beyanı
 1.  Merkezin bulunduğu  Ticaret Sicil Müdürlüğü İstanbul dışında ise Merkezin sicil müdürlüğünden Sicil Yönetmeliğinin 120. md.ne göre alınan belge
 2.  Merkezin bulunduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü İstanbul dışında ise merkezin sicil müdürlüğünce tescil edilen hususlara ait sicil onaylı evrak ile en son tescile ait Ticaret Sicil Gazetesi
 3.  Oda kayıt beyannamesi (Firma yetkilisi tarafından imzalanmalı, şube yetkilisinin resmi bulunmalıdır)

 6.  Şahıs Firmaları şube açılış tescilinde şubenin ticari faaliyetinin yapılan inceleme ve araştırma sonucunda tespit edilmesi halinde mümkün olabilecektir.

 1. Şube açılışına ilişkin vergi dairesinden alınmış mükellefiyet yazısı

Merkez nakli  işlemleri için Mersis’ten başvuru yapılarak talep nosu alınmalı ve randevusuz başvuru yapılmalıdır.

 1.  Dilekçe (Firma kaşesi ile Tacir tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)Dilekçede işletmenin ünvanı sermayesi merkezi işletmenin açılış tarihi ve bu tarihteki gerçek faaliyetinin konusu NACE koduyla birlikte açıkça gösterilmeli ve bu bilgilerin doğru olduğu aksinin tespit edilmesi durumunda sorumluluğun dilekçeyi imzalayan kişiye ait olduğu yazılmalıdır.
 2.  işletme ünvanı altında imza beyanı
 1.  Merkezin nakil olarak geldiği Ticaret Sicil Müdürlüğünden Sicil Yönetmeliğinin 111. maddesine göre alınan belge
 2.  Merkezin nakil olarak geldiği Ticaret Sicil Müdürlüğünce tescil edilen hususlara ait sicil onaylı evrak ile en son tescile ait Ticaret Sicil Gazetesi
 3.  Oda Kayıt Beyannamesi (Firma yetkilisi tarafından imzalanmalı, Firma sahibinin resmi bulunmalıdır)
 1. Dilekçe (Tacir tarafından imzalanmış olmalı)
 2.  Mal beyannamesi (firma sahibi tarafından imzalanmış olmalı – 2 nüsha)
 3.  Vefat nedeniyle kapanış talebinde Noter onaylı ya da asıl veraset ilamı veya mirasçılık belgesi eklenmeli, dilekçe ve mal beyanı varislerden biri tarafından imzalanmalıdır.

Dikkat!!!
Ticaret Sicil İşlemleri

Kanun gereği kuruluş ve diğer tüm tescil işlemleri öncelikle MERSİS üzerinden yapılmaktadır. Ticaret sicil müdürlüğümüze başvurulmadan önce MERSİS https://mersis.gtb.gov.tr/ üzerinden başvuru yapılmalıdır. MERSİS siteminin işleyişi ile ilgili bilgilendirme dokümanı için tıklayınız.

13 Mart 2018 tarihli 30359 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile;

Ticaret Sicil Müdürlüğü Onaylı Anasözleşme, Defter Tastiği İle İmza Beyanı Onayı İle Kimlik İbrazına İlişkin İstenen Belgeler Ve Önemli Bilgiler dokümanı için tıklayınız.