İHALE İLANI

KIRKLARELİ TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI’NDAN

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası’na ait Taşınmaz Satışı İhale İlanı’na ilişkindir.

1- Odanın;

a) Adresi                                : Cumhuriyet Mahallesi, 32. Sokak, Karabulut Yapı Sitesi, No:2A / A Blok, Zemin Kat No:38 Merkez/KIRKLARELİ

b) Telefon ve Faks Numarası     : 0288 212 43 25   Fax: 0288 214 11 09

c) Elektronik Posta Adresi         : ktso@kirklarelitso.org.tr

2- Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası’na ait Kırklareli İli, Merkez ilçesi, Karakaş Mah. Kavaklı Şosesi Sırt Bağlar Yolu 689 Ada 40 Parsel’de bulunan taşınmaz Açık Arttırma Usulü satışa çıkacaktır.

3- İhale işleminin ;

a) Yapılacağı adres; Cumhuriyet Mahallesi, 32. Sokak, Karabulut Yapı Sitesi, No:2A / A Blok, Zemin Kat No:38 Merkez/KIRKLARELİ

b) Tarihi ve saati                        : 16/05/2023 12:00

c) İhale usulü                             : Açık Arttırma Usulü

4- İsteklilerin 16/05/2023 tarihi saat 12:00’a kadar taşınmaz bilgilerini içeren zarfı 500_TL karşılığında Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreterliği’nden temin etmesi zorunludur.

5- İhaleye katılabilme şartları ve istenen belgeler;

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Gerçek kişi ise T.C. Kimlik numarası, Tüzel kişi olması halinde Vergi kimlik numarası,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

d) 50.000,00_TL oranında geçici teminat,

e) Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten, son durumunu gösterir Ticaret sicil Gazetesinin aslı veya tasdikli örneği ile Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri,

f) İsteklinin adına vekaleten iştirak ediliyorsa, istekli adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair Noter tasdikli vekaletname ile Noter tasdikli imza beyannamesi.

6- İhale en yüksek bedeli veren son kişi kalıncaya kadar devam ettirilecek.

7- İhale tutanağının onaylanması halinde en yüksek teklifi verene taşınmazın satışı yapılacaktır.

8- Taşınmazın satış bedeli peşin halinde alıcıdan tahsil edilecektir. Satış işlemi 7 gün içerisinde gerçekleştirilecektir.

9- Mevzuatın el verdiği hallerde satış işleminden doğacak her türlü resim, vergi ve harç alıcı tarafından karşılanacaktır.

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İhale onayı Yönetim Kurulu’nun takdirindedir.

İlan olunur.

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı