İHALE İLANI
KIRKLARELİ TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI’NDAN

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odasına ait taşınır satışı (1 adet binek otomobil) ihale ilanına ilişkindir.

1- Odanın;
a) Adresi                              : Cumhuriyet Mahallesi, 32. Sokak, Karabulut Yapı Sitesi, No:2A / A Blok, Zemin Kat No:38 Merkez/KIRKLARELİ
b) Telefon ve Faks Numarası   : 0288 212 43 25 Fax: 0 288 214 11 09
c) Elektronik Posta Adresi       : ktso@kirklarelitso.org.tr

2- Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına kayıtlı aşağıda teknik özellikleri yazılı 1 adet Binek Otomobilin satışına karar verilmiştir. Söz konusu taşınırın rayiç değeri 190.000.00_TL olarak belirlenmiştir.

                                          İHALE KONUSU TAŞINIR MALIN

3- İhale işleminin ;
a) Yapılacağı adres                 : Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası – Cumhuriyet Mahallesi, 32. Sokak, Karabulut Yapı Sitesi, No:2A / A Blok, Zemin Kat No:38 Merkez/KIRKLARELİ
b) Tarihi ve saati                    : 13/04/2023 Saat : 12:00
c) İhale usulü                        : Kapalı Zarf Teklif Alma ve Açık Artırma Usulü.

4- İsteklilerin 13/04/2023 tarihi saat 12:00’a kadar kapalı tekliflerini Oda Başkanlığı’na teslim etmeleri gerekmektedir.

5- İhaleye katılabilme şartları ve istenen belgeler;
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
b) Yasal yerleşim yeri belgesi,
c) Gerçek kişi ise T.C. Kimlik numarası, Tüzel kişi olması halinde Vergi kimlik numarası,
d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,
1) Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten, son durumunu gösterir Ticaret sicil Gazetesinin aslı veya tasdikli örneği ile Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri
e) İsteklinin adına vekaleten iştirak ediliyorsa, istekli adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair Noter tasdikli vekaletname ile Noter tasdikli imza beyannamesi.
f) İhaleye katılacak kişi ve firmaların taşınır ile ilgili bilgileri içeren zarfı 500_TL karşılığında Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreterliği’nden temin etmesi zorunludur.

6- İstekliler ihale konusu taşınırı 0288 212 43 25 numaralı telefondan randevu almak suretiyle görebileceklerdir.

7- Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf istenilen belgeler ile birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile isteklinin açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.
– Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve satış şartlarının okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.
– Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyona verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır.
– Oda Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

8- Kapalı teklifler yönetim kurulu tarafından katılanlar huzurunda açılacaktır, en yüksek teklifi veren 3 istekliden yönetim kurulu tarafından tekrar açık artırma usulü ile yeni teklifler alınacaktır. İhale en yüksek bedeli veren son kişi kalıncaya kadar devam ettirilecek, kapalı zarfta verilen teklifler ile sözlü teklifler yönetim kurulu tarafından imza karşılığı tutanak altına alınacaktır.

9- Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhale tutanağının onaylanması halinde en yüksek teklifi verene taşınırın satışı yapılacaktır.

10- Taşınırın satış bedeli alıcıdan peşin olarak tahsil edilecektir. Satış işlemi 5 gün içerisinde gerçekleştirilecektir.

11- İhale Usulü ile sözleşme ve taahhüdün tümünün yapılmasına ait ve araç satışı ile oluşan tüm noter masrafları ve bütün vergi, resim, harçlar ve benzeri mali yükümlülüklerle sözleşme giderleri alıcıya aittir. Taşınır malla ilgili her çeşit vergi, resim, harç ve mali yükümlülükler alıcıya aittir.

İlan olunur.
Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı