İHALE İLANI

KIRKLARELİ TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI’NDAN

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası’na ait Taşınmaz Satışı İhale İlanı’na ilişkindir.

1- Odanın;

a) Adresi                                 : Cumhuriyet Mahallesi, 32. Sokak, Karabulut Yapı Sitesi,                                                                                  No:2A / A Blok, Zemin Kat No:38 Merkez/KIRKLARELİ

b) Telefon ve Faks Numarası     : 0288 212 43 25 Fax: 0 288 214 11 09

c) Elektronik Posta Adresi         : [email protected]

2- Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası’na ait Kırklareli İli, Merkez ilçesi, Karakaş Mahallesi, Fevzi Çakmak 2. Çıkmazı, Mevsim Apartman N.16/1’de bulunan taşınmaz Kapalı Zarf Açık Arttırma Usulü satışa çıkacaktır. İhaleye katılacak olan kişi ve firmaların taşınmaz ile ilgili bilgileri içeren zarfı 100 TL karşılığında Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreterliği’nden temin etmesi zorunludur.

3- İhale işleminin;

a) Yapılacağı adres                     : Cumhuriyet Mahallesi, 32. Sokak, Karabulut Yapı Sitesi,                                                                                  No:2A / A Blok, Zemin Kat No:38 Merkez/KIRKLARELİ

b) Tarihi ve saati                        : 09/03/2023 11:00

c) İhale usulü                            : Kapalı Zarf Teklif Alma ve Açık Artırma Usulü.

4- İsteklilerin 09/03/2023 tarihi saat 11:00’a kadar kapalı tekliflerini Oda Başkanlığı’na teslim etmeleri gerekmektedir.

5- İhaleye katılabilme şartları ve istenen belgeler;

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Yasal yerleşim yeri belgesi,

c) Gerçek kişi ise T.C. Kimlik Numarası, Tüzel kişi olması halinde Vergi Kimlik Numarası,

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

1) Gerçek kişi olması halinde, Noter Tasdikli İmza Beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten, son durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi’nin aslı veya tasdikli örneği ile Tüzel kişiliğin Noter Tasdikli İmza Sirküleri.

e) İsteklinin adına vekaleten iştirak ediliyorsa, istekli adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair Noter tasdikli vekaletname ile Noter Tasdikli İmza Beyannamesi.

6- İstekliler ihale konusu taşınmazı 0288 214 42 56 numaralı telefondan randevu almak suretiyle görebileceklerdir.

7- Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf istenilen belgeler ile birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile isteklinin açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

– Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve satış şartlarının okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.

– Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyona verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır.

– Oda Başkanlığı’na verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

8- Kapalı teklifler ihale komisyonu tarafından katılanlar huzurunda açılacaktır, rayiç bedelin üzerinde teklif veren isteklilerden komisyon tarafından tekrar açık artırma usulü ile yeni teklifler alınacaktır. İhale en yüksek bedeli veren son kişi kalıncaya kadar devam ettirilecek, kapalı zarfta verilen teklifler ile sözlü teklifler ihale komisyonu tarafından imza karşılığı tutanak altına alınacaktır. İhale tutanağı komisyonca hazırlanarak Oda Yönetimi’nin onayına sunulacaktır.

9- Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhale tutanağının onaylanması halinde en yüksek teklifi verene taşınmazın satışı yapılacaktır.

10- Taşınmazın satış bedeli peşin halinde alıcıdan tahsil edilecektir.

11- Mevzuatın el verdiği hallerde satış işleminden doğacak her türlü resim, vergi ve harç alıcı tarafından karşılanacaktır.

İlan olunur.

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı