KIRKLARELİ TİCARET VE SANAYİ ODASI ORGAN SEÇİMLERİ HAKKINDA DUYURU

5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu’nun 83. ve 84. Maddesi’nin 3. Fıkrası gereğince hazırlanan yönetmeliğin ön gördüğü usûl ve esaslar çerçevesinde:

1- Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Organ Seçimleri 02 Ekim 2022 Pazar Günü Kırklareli Paşa Kafe adresinde yapılacak olup, oylama Saat: 09.30’da başlayıp 17.00’da sona erecektir. (Yönetmelik md. 11)

2- Oda organ seçimlerine ilişkin seçme ve seçilme yeterliliğine sahip üyelere ait liste 3 tam iş günü 15 Eylül 2022 Perşembe Günü Saat: 08.00’da askıya çıkartılıp 17 Eylül 2022 Cumartesi Günü Saat: 17.00’da askıdan indirilecek olup, listelere ilişkin itirazlar bu tarihler içerisinde yapılabilecektir. (Yönetmelik md. 11)

3- Seçim günü oy verenlerin kimliklerini oda veya borsa veya resmi kuruluşça verilen belge ile ispat etmeleri zorunludur. (Yönetmelik md. 18)

4- Tüzel kişi temsilcisi gerçek kişilerin, temsil ettikleri tüzel kişinin tescilli ana sözleşmeleri gereğince, temsil ve bağlayıcı işlem yapma yetkisine sahip olduklarına dair Ticaret Sicil Müdürlüğü’nden 90 gün içerisinde yetki belgesinin (Ek ibare RG 10/04/2021-31450) veya sicil tasdiknamesinin oy kullanma sırasında ibrazı gerekir. İbraz edilen (Değişik ibare 10/04/2021-31450) sicil tasdiknamesinin bir fotokopisi oy kullanılan sandık kurulu başkanına teslim edilir. Ticaret Sicil Müdürlükleri seçimin yapılacağı gün olan 02 Ekim 2022 Pazar Günü açık olacaktır. (Yönetmelik md. 18)

5- Tüzel kişilerin ve şubelerin gerçek kişi temsilcileri için aşağıdaki usullere uygun olarak yetki belgesi düzenlenir:

a) Yetki belgesi talepleri dilekçe ile yapılır.

b) Yalnızca bir temsilci için yetki belgesi düzenlenir.

c) Müşterek yetkiye sahip temsilciler bulunması halinde hangi temsilci için yetki belgesi düzenleneceği dilekçede belirtilir ve müşterek yetkililerce imzalanır.

d) Yetki belgelerinde Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının 16/05/2012 tarih ve 2012/262 Sayılı Kararı gereği T.C. Kimlik Numaralarının bulunması zorunludur.

6- Bu seçimle için aday olacak gerçek kişi ile tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcilerinin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Birliği Seçimi Yönetmeliği’nin 6. maddesindeki seçilme yeterliliklerini taşıması gerekmektedir.

7- Bu Seçimlerde oy kullanacak olan üyelerin 15/08/2017 tarihli 694 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararname’nin 134. Maddesi ile değişiklik yapılan 5714 Sayılı Kanun’un 83. maddesi a bendi gereğince seçim tarihi itibariyle en az iki yıldır oda veya borsaya kayıtlı olması gerekmektedir.

İlanen duyurulur.