Sayın Üyemiz;

Kamu İhale Kurumundan Odamıza iletilen yazıda, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 10. Maddesinde, Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve/veya vergi borcu olan isteklilerin ihale dışı bırakılacağına ve Kamu İhale Kurumunun, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının uygun görüşünü alarak sosyal güvenlik prim borcunun kapsamı ve tutarını, Gelir İdaresi Başkanlığının uygun görüşünü alarak da vergi borcu kapsamına girecek vergilerin tür ve tutarını belirlemeye yetkili olduğuna hükmedildiği ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, Kamu İhale Genel Tebliğinin 17.3. maddesinde 4734 sayılı Kanunun 10. Maddesinin uygulamasında kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcunun, 17.4 maddesinde ise kesinleşmiş vergi borcunun belirlenmesinde esas alınacak hususların düzenlendiği belirtilmiştir.

Anılan Tebliğin, 17.3.2. maddesinde, isteklinin ilgili kanunlara göre tecil ve taksitlendirerek ya da özel kanunlara göre yeniden yapılandırarak ödeme planına bağlanan ve anılan kanunlar gereğince tecili ve taksitlendirmeye ya da yapılandırmaya ilişkin taksit ve/veya cari aya ilişkin ödeme yükümlülükleri yerine getirilmiş olan prim, sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası primi, kesenek, kurum karşılığı ile bunların fer’ilerinin kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olarak değerlendirilmeyeceği, ayrıca, vadesi geçtiği halde ödenmemiş ancak ilgili kurum tarafından belli bir vadeye bağlanarak tecil edilmiş prim borçlarının, vadesindeki ödemeler aksatılmadığı sürece, kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olarak kabul edilemeyeceği, aynı tebliğin 17.4.2. maddesinde ise isteklinin vadesi geçtiği halde ödenmemiş ancak vergi dairesi tarafından taksitlendirilmiş veya tecil edilmiş vergi borçlarının vadesindeki ödemeler aksatılmadığı sürece kesinleşmiş vergi borcu olarak kabul edilmeyeceği açıklamalarına yer verildiği ifade edilmiştir.

Buna göre, isteklilerin muaccel hale gelmiş (kesinleşmiş) sosyal güvenlik prim borcu ve/veya vergi borcu bulunduğu gerekçesiyle ihale dışı bırakılması durumunun 4734 sayılı Kanunun 10. Maddesinin gereği olup, prim/vergi borcunun ilgili kurumlarca Covid 19 salgını veya başka bir sebeple ertelenmiş veya taksite bağlanmış olması halinde, söz konusu borçların vadesindeki ödemeler aksatılmadığı sürece, ihalelere katılım açısından kesinleşmiş prim/ vergi borcu olarak kabul edilmeyeceği belirtilmektedir.

Bilginize sunarız.