?????????????????????????????????????????????????????????

Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 26.12.2019 tarih ve 12822 sayılı yazısı ile Ticaret Bakanlığı’nın yazısına atfen; ihracatta Dijital Gümrük Uygulaması kapsamında ihracata ilişkin Gümrük Beyannamesi’nin kağıt ortamında basımı, ibrazı, yükümlüye verilmesi ve saklanması uygulamasına son verildiği, ihracata ilişkin gümrük beyannamesinin beyan sahibi tarafından elektronik imza ile imzalanmakta olduğu, bu beyannameye ilişkin gümrük idareleri tarafından gerçekleştirilen tüm işlemlerin elektronik imza ile yapılıp, anılan beyannamenin ihracatçı ile elektronik ortamda paylaşıldığı ifade edilerek,

İhracatın gerçekleştirildiği ülke tarafından ihracata ilişkin Gümrük Beyannamesi’nin tasdikli örneğinin talep edildiği durumlarda, ihracatçılarca ilgili beyannamenin ibraz edilmesi ve ibraz edilen beyannamenin doğrulanmasının yapılabilmesini teminen, gümrük işlemleri tamamlanan Gümrük Beyannamesi’ne karekod atandığı belirtilerek, GET-APP uygulaması üzerinden “e-imzalıdır” ibareli olarak beyannamenin çıktısının alınması ve beyanname çıktısında yer alan karekodun cep telefonu vb. mobil araçlarla okutulması suretiyle yönlendirilen Ticaret Bakanlığı e-TCGB doğrulama ekranından beyannamenin doğrulamasının yapıldığının sağlandığı belirtilerek Odamızdan konunun üyelerimize duyurulması istenmektedir.

Bilgilerinizi arz ve rica ederiz.