Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) ile Trakya Lisanslı Gayrimenkul Müşavirleri ve Danışmanları Derneği işbirliğinde, Emlak Sektörü’nde faaliyet gösteren oda üyelerine yönelik olarak “Taşınmaz Ticareti Hakkında Bilgilendirme Toplantısı” gerçekleştirildi.

15 Kasım 2019 Cuma günü saat 15.00’te Oda Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya; Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Meclis Başkanı İsmail Hakkı Özsan, Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri, Oda Genel Sekreteri Fatma Merve Gelep, Kırklareli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ali Fuat Şeker, S.S. Kırklareli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Halil Kahraman, Kırklareli İnşaat Sanatkarları, Elektrikçiler ve Elektronikçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ergun Selçuk, Trakya Lisanslı Gayrimenkul Müşavirleri ve Danışmanları Derneği Başkanı Şaban Sarcan,  Trakya Lisanslı Gayrimenkul Müşavirleri ve Danışmanları Derneği’ndan Beyhan Küçük, Yüksel Özcan ile Emlak Sektörü’nde faaliyet gösteren oda üyeleri katıldı.

Toplantıda  Emekli Tapu Müdürü, Trakya Lisanslı Gayrimenkul Müşavirleri ve Danışmanları Derneği Başkanı Şaban Sarcan “Taşınmaz Ticareti Hakkındaki Yönetmelik ve Mesleki Yeterlilik Belgeleri” konusunda yaptığı sunumunda şunları kaydetti:

“Ticaret Bakanlığına bağlı Ticaret İl Müdürlükleri tarafından verilecek Yetki Belgesidir. Bu belge bilgi sistemi üzerinden verilecek ve geçerlilik süresi 5 yıldır. Denetimi ve kontrolü de aynı kurum tarafından gerçekleştirilecektir. Yetki belgesi, her bir işletme için ayrı ayrı düzenlenir ve devredilemez. Bir işletmede birden fazla kişinin (tacir veya esnaf ve sanatkârın) taşınmaz ticareti faaliyetinde bulunması durumunda işletme adına yalnızca bir yetki belgesi düzenlenir. Yetki belgesi işletmenin herkes tarafından kolaylıkla görülebilen bir yerine asılır.

İşletmelere yetki belgesi verilmesinde aranan diğer şartlar şunlardır; Açılacak ofisin yeni Yönetmeliğin 12’nci maddesinde belirtilen şartları taşınması gerekir. Meslek odasına kayıtlı olunması şarttır. Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olunması gereklidir.

Gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kendilerinin, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin bu alandaki faaliyetlerini yürütmek için görevlendirdikleri ve yetkilendirdikleri temsile yetkili kişilerinin, şubelerde ise şube müdürünün; On sekiz yaşını doldurmuş olması, En az lise mezunu olması, İflas etmiş veya iflas etmiş olsa bile 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre itibarının yerine gelmiş olması, Konkordato ilan etmemiş olması, Kasten işlenen bir suçtan dolayı veya affa uğramış olsalar dahi çeşitli suçlardan dolayı hüküm giymemiş ya da ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olması şartları vardır.

Ayrıca; Gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kendilerinin, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin temsile yetkili kişilerinden en az birinin, şubelerde ise şube müdürünün Sorumlu Emlak Danışmanı (Seviye 5) Ulusal Yeterliliğine dayalı mesleki yeterlilik belgesine sahip olması, gerekir.

Yetki belgesi başvurusu, yetki belgesi verilmesinde aranan şartların taşındığını gösteren belgeler ile birlikte Bilgi Sistemi üzerinden yapılır. İşletmenin yeni Yönetmeliğin 12 nci maddesinde belirtilen işletme (ofis) şartlarını taşıyıp taşımadığı, başvuru tarihinden itibaren yedi gün içinde Ticaret İl Müdürlüğü tarafından bir tutanakla yerinde tespit edilir. Yetki belgesi verilmesinde aranan şartları taşıdığı anlaşılan işletmelere, başvuru tarihinden itibaren on gün içinde yetki belgesi verilir.  Yetki belgesi talebi reddedilen işletmelere durum gerekçesi ile birlikte Ticaret Bakanlığı Bilgi Sistemi üzerinden bildirilir.

Yetki belgesi, geçerlilik süresinin sona ermesi veya içeriğindeki bilgilerden herhangi birinde değişiklik olması durumunda yenilenir. Yenileme başvurusu, yetki belgesi geçerlilik süresinin sona ermesinden en az otuz gün önce, yetki belgesinde yer alan bilgilerde değişiklik olması durumunda ise değişikliğin gerçekleştiği tarihten itibaren yedi gün içinde Bilgi Sistemi üzerinden yapılır. Yetki belgesinin yenilenmesinde ilk verilme sürecindeki (Yönetmelik 7’nci maddedeki) usul ve esaslar uygulanır. Ticaret unvanının veya işletme adının değişmesi gibi nedenlerle yetki belgesinin yenilenmesi durumunda değişikliğin belgelendirilmesi yeterlidir.

Şartların kaybedildiği tarihten itibaren on beş gün içinde işletme tarafından Bilgi Sistemi üzerinden il müdürlüğüne bildirilir. Yetki belgesinin verilmesinde aranan şartlardan en az birini taşımadığı tespit edilen işletmenin yetki belgesi aynı gün iptal edilir. Diğer durumlarda, işletmeye bildirim veya tespit tarihinden itibaren otuz gün süre verilir. Yetki belgesi bu süre boyunca askıya alınır. Yetki belgesi askıya alınan işletmenin askı süresi içinde taşınmaz ticareti faaliyetinde bulunduğunun tespit edilmesi halinde yetki belgesi aynı gün iptal edilir. Askı süresi içinde şartlarını 6’ncı maddeye uygun hale getiren işletmenin yetki belgesi bu durumun tespit edildiği tarihte askıdan indirilir.

Şartlarını 6’ncı maddeye uygun hale getirmeyen işletmenin yetki belgesi bu durumun il müdürlüğünce tespit edildiği tarihte iptal edilir. 14’üncü madde de belirtilenlerden herhangi birine bir takvim yılı içinde üç defa aykırı hareket edildiğinin tespiti halinde işletmenin yetki belgesi iptal edilir. Bu işletmeye iki yıl süreyle yetki belgesi verilemez. İşletmenin talebi halinde yetki belgesi aynı gün iptal edilir. Yetki belgesi askıya alınan, askıdan indirilen veya iptal edilen işletmeye, durum gerekçesiyle birlikte üç gün içinde Bilgi Sistemi üzerinden bildirilir. Yetki belgesi iptal edilen işletme il müdürlüğünce beş gün içinde yazılı olarak yetkili idareye bildirilir.”

Toplantıda ayrıca; İşletme Yetki Belgesi, İşletme (Ofis) için aranan şartlar, Taşınmaz Ticareti İşletmelerinin Çalışma Usul ve Esasları, Taşınmaz Ticareti İşletmelerinde Kullanılacak Sözleşme ve Belgeler, Taşınmaz Ticareti Hizmet Bedeli, Mesleki Yeterlilik Belgesi (Seviye 5, Seviye 4) konularında bilgiler verildi.

Soruların cevaplandırılması ile sona eren toplantıya katılanlara, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Meclis Başkanı İsmail Hakkı Özsan tarafından “Katılım Sertifikası” verildi.