Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada tütün mamulleri ve alkollü içkilerin satışına ve sunumuna İlişkin usul ve esaslar hakkında yönetmeliğin 15 inci Maddesinin uygulanması ile ilgili tebliğin, 09/01/2019 tarihli ve 30650 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtildi.

Yürürlüğe giren bu tebliğ ile Satış Belgeleri için 01 Nisan 2019 Pazartesi günü mesai saati sonuna kadar süre uzatım işlemlerinin yapılması gerektiği ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

“T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi’nin 17.01.2019 tarih ve E.132625 sayılı yazısına atfen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB), Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası’na (KTSO) gelen yazıda, 2018 yılı ve öncesinde düzenlenen ve 31/12/2018 tarihi itibariyle geçerliliğini koruyan Satış Belgeleri için Ocak – Mart Ayları’na isabet eden dönemde 2019 yılı süre uzatım işlemi yapılması gerektiği belirtilmektedir. 
Ayrıca, Satış Belgeleri için 01 Nisan 2019 Pazartesi günü mesai saati sonuna kadar süre uzatım işlemi yapılmadığı takdirde, anılan tarihten sonra ürün (tütün mamulü, alkol ve alkollü içki) satın alınması mümkün olmayacak ve satıcıların mevcutlarında bulunan ürünleri Nisan ayı sonuna kadar tasfiye etmeleri zorunlu olacaktır. Nisan ayının sona ermesini müteakip ürün satışına devam edildiğinin tespiti halinde, 4733 sayılı Kanunu’nun 8’inci maddesinin beşinci fıkrasının ilgili bentleri gereğince idari para cezası yaptırımı mahalli mülki amirliklerce uygulanacak ve aynı maddenin dokuzuncu fıkrası kapsamında, satışa sunulan ürünlerin mülkiyeti kamuya geçecektir, denilmektedir. 
Süre uzatım ve yeni belge başvuruları T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın İl/İlçe Müdürlükleri’nde yapılmakta olup faaliyetine devam edecek olan ruhsat sahibi üyelerimizin herhangi bir olumsuzluğa mahal vermemek için süre uzatım işlemlerini yapmalarını önemle rica ederiz. 

* 09/01/2019 tarihli ve 30650 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ aşağıdaki şekildedir:

Tarım ve Orman Bakanlığından:

TÜTÜN MAMULLERİ VE ALKOLLÜ İÇKİLERİN SATIŞINA VE SUNUMUNA

İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİĞİN 15 İNCİ

MADDESİNİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2019/3)

MADDE 1 – (1) 7/1/2011 tarihli ve 27808 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesi uyarınca 2019 yılı için uygulanacak satış belgesi ve süre uzatım işlemi bedelleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

a) Toptan satış belgeleri: 7.100,00-TL,

b) Perakende satış belgeleri:

1) İl merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde 370,00-TL,

2) İlçe merkezlerinde 250,00-TL,

3) Diğer mahallerde 90,00-TL,

c) Açık içki satış belgeleri:

1) İl merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde 1.530,00-TL,

2) Diğer mahallerde 590,00-TL,

ç) Nargilelik tütün mamulü sunum uygunluk belgeleri:

1) İl merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde 3.750,00-TL,

2) Diğer mahallerde 3.410,00-TL.

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2019 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.”