KOSGEB Destekleri

0
3644

Türkiye’de işletmelerin güçlendirilmesi, iş hacimlerinin gelişmesi, yeni yatırımların teşvik edilmesi hedefleriyle farklı kamu kurumları tarafından çeşitli konu ve önceliklerle sağlanan destekler bulunmaktadır.
Devlet destekleri olarak adlandırılan bu desteklerin bazıları yıl boyunca başvuruya açıkken bazı destekler dönemsel olarak yapılan proje başvuru çağrıları ile duyurulmaktadır.
Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası olarak üyelerimizin bu desteklerden en iyi şekilde yararlanması adına eğitim, tanıtım ve danışmanlık faaliyetleri yürütmekteyiz.

Devlet destekleri ilgili detaylı bilgileri aşağıda ya da desteği sağlayan kurumların web sayfalarında bulabilirsiniz.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme
İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Destekleri

KOSGEB KOBİ leri desteklemek amacıyla birden fazla destek sağlamaktadır. KOBİ vasfına sahip olan ve KOSGEB veri taban kaydı olan işletmeler bu desteklerden yararlanabilir. Yıllık net satış hasılatı 125 Milyon TL yi geçmeyen ve maksimum 250 kişiye kadar çalışan sayısı olan işletmeler KOBİ olarak nitelendirilmektedir.
Genel Destek Programı ve KOBİGEL Programı olarak iki ana başlıkta inceleyebileceğimiz desteklerden Genel Destek Programı altındaki desteklere yılın her dönemi başvuru yapılabilirken KOBİGEL programı dönemsel çağrılar şeklide duyurulmaktadır.

KOSGEB Genel Destek Programları 

Yılın her dönemi aktif halde bulunan desteklerdir, hibe olarak verilmektedir.

Programın Amacı;

  • Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ’lerin de mevcut KOSGEB desteklerinden faydalanması,
  • KOBİ’lerin kaliteli ve verimli mal/hizmet üretmelerinin sağlanması,
  • KOBİ’lerin rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek amacıyla genel işletme geliştirme faaliyetlerinin teşvik edilmesi,
  • KOBİ’lerin yurt içi ve yurt dışı pazar paylarını artırmak amacıyla tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi,
    amacıyla işletmelerin desteklenmesidir.

Nitelikli Eleman Desteği: 2 veya 4 yıllık üniversite mezunları ve en az seviye 5 Mesleki Yeterlilik Belgesi olan personel istihdamında 50 Bin TL lik limit dolana kadar, personel maaşının %60’ı KOSGEB tarafından desteklenmektedir.

Yurtiçi Fuar Desteği: KOSGEB tarafından destek kapsamına alınan ve katılım sağlanacak fuarlarda, fuar organizatör kuruluşundan temin edilen; boş alan (yer) için kira, stand konstrüksiyonu ve dekorasyonu, fuar katılımcı kataloğu, fuar alanının genel düzenlemesi ile ilgili hostes, genel tanıtım, genel güvenlik, genel temizlik ile gerekli olabilecek diğer hizmet giderlerini kapsar. KOSGEB bu giderlerin %60’ını 45 Bin TL ye kadar desteklemektedir.

Yurtdışı İş Gezisi: İşletmelerin, uluslararası işbirliklerinin temin edilmesi veya arttırılması, yeni teknik, teknoloji ve sektörel gelişmelerin takip edilmesi amacıyla organize edilen Yurt Dışı İş Gezisi programlarına katılmalarına destek verilir. Giderlerin %60’ını 20 Bin TL ye kadar desteklenmektedir.

Tanıtım Desteği: İşletmelerini ve ürün ve/veya hizmetlerini ulusal ve uluslararası pazarlarda tanıtmaları için gerçekleştirecekleri faaliyetlerine destek verilir. Ürün kataloğu giderlerini, yurt dışında yayınlanan veya dağıtılan basılı yayınlara reklam verme giderlerini, web/mobil tabanlı tanıtım giderlerini kapsar. İşletmenin marka tescili olması gerekmektedir. Giderlerin %60’ını 25 Bin TL ye kadar desteklemektedir.

Eşleştirme Desteği: İhracat yapan veya yapma potansiyeli olan işletmelerin eşleştirme merkezlerinden alacağı; danışmanlık, organizasyonel ve daimi sergi alanı hizmetlerine destek verilir. Giderlerin %60’ını 30 Bin TL ye kadar desteklemektedir.

Danışmanlık Desteği: İşletmelerin genel yönetim, AB ve diğer uluslararası kaynaklardan yararlanmak üzere proje hazırlama, iş planı hazırlama, yatırım,  pazarlama, üretim, insan kaynakları, mali işler ve finans, dış ticaret, bilgisayar ve bilgi teknolojileri, enerji teknolojileri, yeni teknik ve teknolojiler, ce kapsamındaki ürün tasarımı belgelendirmesi ve ce belgesine uygun üretim ile çevre konu başlıklarında alacakları danışmanlık hizmetlerine destek verilir. Giderlerin %60’ını 22.500  TL ye kadar desteklemektedir.

Eğitim Desteği: İşletmelerin genel yönetim, pazarlama yönetimi, üretim yönetimi, insan kaynakları yönetimi, mali işler ve finansman yönetimi, dış ticaret ve uluslararası mevzuat, bilgisayar ve bilgi teknolojileri, enerji teknolojileri, yeni teknik ve teknolojiler, yenilik, mesleki ve teknik eğitim, ce işareti, ürün belgelendirme ve çevre konu başlıklarında genel katılıma açık veya işletme içi eğitim katılımlarına destek verilir. Giderlerin %60’ını 20 Bin TL ye kadar desteklemektedir.

Enerji Verimliliği Desteği; İşletmelerin enerji verimliliği kapsamında alacakları ön ve detaylı etüt, verimlilik arttırıcı proje (VAP) için danışmanlık, enerji yöneticisi eğitimi hizmetleri ve uygulama giderlerine destek verilir. Giderlerin %60’ını 75 Bin TL ye kadar desteklemektedir.

Tasarım Desteği: İşletmelerin Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu Derneği (ETMK), Grafikerler Meslek Kuruluşu Derneği (GMK), Moda Tasarımcıları Derneği ve İç Mimarlar Odası üyeleri ile Üniversitelerden ürün tasarımına yönelik hizmet alımlarına destek verilir. Giderlerin %60’ını  22.500 TL ye kadar desteklemektedir.

Sınai Mülkiyet Hakları Desteği: Patent Belgesi, Faydalı Model Belgesi, Endüstriyel Tasarım Tescili Belgesi, Entegre Devre Topografyaları Tescil Belgesi almak için başvuru yapılan kurum/kuruluşlara yaptığı ödemelere ve TPE’den alınan belgeler için patent vekili giderlerine,   TPE muadili yurt dışı kurum/kuruluşlardan alacakları Marka Tescil Belgeleri için başvuru yapılan kurum/kuruluşlara yaptığı ödemelere destek verilir. Giderlerin %60’ını 30 Bin TL ye kadar desteklemektedir.

Belgelendirme Desteği: İşletmelerin Türk Standartları Enstitüsü (TSE), Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) ve TÜRKAK tarafından akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan akredite oldukları konularda alacakları ürün, sistem, personel, laboratuvar akreditasyon belgeleri ve TÜRKAK tarafından her hangi bir konuda akredite edilen belgelendirme kuruluşlarından alacakları İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (OHSAS) belgesine ilişkin giderlere destek verilir. Bu destek belge için ödenen ücreti (müracaat ve dosya inceleme, tetkik, denetim, belge ücreti) kapsar. Giderlerin %60’ını 30 Bin TL ye kadar desteklemektedir.

Test Analiz Kalibrasyon Desteği: İşletmelerin kamu kurum/kuruluşları veya üniversitelerce kurulmuş laboratuvarlardan ürün, malzeme, parça ve numuneler için alacakları test, analiz, kontrol-muayene ve kalibrasyon hizmetleri ile yurt içi ve yurt dışı laboratuvarlarda akredite olunan test, analiz, kontrol-muayene ve kalibrasyon konularında alacakları hizmet giderlerine destek verilir. KOSGEB laboratuvarlarından alınan hizmetlere ilişkin giderler destek kapsamı dışındadır. Giderlerin %60’ını 30 Bin TL ye kadar desteklemektedir.

Bağımsız Denetim Desteği: İşletmelerin Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yetkilendirilmiş bağımsız denetim kuruluşlarından alacakları bağımsız denetim hizmetlerine destek verilir. Giderlerin %60’ını 15 Bin TL ye kadar desteklemektedir.

Gönüllü Uzmanlık Desteği: İşletmelerin, üretim, yönetim, pazarlama, insan kaynakları ve finans alanlarında ihtiyaç duydukları uzmanlıklar için gönüllü uzmanlardan alacakları hizmetler ile ilgili uzmanlara ait konaklama ve ulaşım giderleri için işletmelere destek verilir. Uzmanlık hizmetine ilişkin diğer giderler destek kapsamı dışındadır. Giderlerin %60’ını 15 Bin TL ye kadar desteklemektedir.

Lojistik Desteği: İşletme tarafından serbest bölgeye veya yurt dışına havayolu/karayolu/demiryolu/denizyolu ile yapılacak ihracat işlemlerinde, malın alıcıya ulaşıncaya kadarki tüm nakliye ve sigorta giderlerini kapsar. İthalat işlemleri ve serbest bölgelerden yapılacak ihracatlar destek kapsamı dışındadır. Giderlerin %60’ını 40 Bin TL ye kadar desteklemektedir.

KOSGEB KOBİGEL Destek Programı

KOSGEB tarafından belirli dönemlerde duyurulan bir destektir. Proje uygulama dönemi en az 6 ay en fazla 12 aydır. İşletmenin her projeye göre ayrı yayınlanan uyulması gereken hedef sektör özelliği vardır. Kobi tanımına uyan tüm ölçekleri kapsar. Çağrı bütçesi projeye göre değişkenlik gösterir.

 Programın Amacı;

  • Ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması,
  • KOBİ’lerin rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi, amacıyla hazırlayacakları projelerin desteklenmesidir.